Skip to content

Croeso i Banel Dyfarnu Cymru

Croeso i Banel Dyfarnu Cymru

Mae Panel Dyfarnu Cymru yn dribiwnlys annibynnol.  Ein gwaith yw gwneud penderfyniadau ynglŷn â honiadau bod aelodau etholedig a chyfetholedig o gynghorau sir, cynghorau bwrdeistref sirol, cynghorau cymuned, awdurdodau tân ac awdurdodau parciau cenedlaethol yng Nghymru wedi torri cod ymddygiad statudol eu hawdurdod.

Rydym yn ymdrin ag anghydfod sy'n ymwneud â:

featurebox1  

Cyfeiriadau gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC)

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn cyfeirio honiadau bod aelodau etholedig a chyfetholedig wedi torri cod ymddygiad statudol awdurdod at Banel Dyfarnu Cymru fel y gall benderfynu arnynt. Bydd yr Ombwdsmon yn cynnal ei ymchwiliad ei hun i honiadau bod aelod wedi torri'r cod cyn penderfynu p'un a fydd yn eu cyfeirio ai peidio.

Dysgwch fwy

featurebox2  

Apeliadau yn erbyn penderfyniadau pwyllgor safonau

Gall aelodau etholedig a chyfetholedig wneud apêl i Banel Dyfarnu Cymru yn erbyn penderfyniad gan bwyllgor safonau awdurdod bod yr aelod dan sylw wedi torri cod ymddygiad statudol yr awdurdod.

Dysgwch fwy

 

Penderfyniadau

Mae penderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru ar gael i'w gweld ar-lein.

Dysgwch fwy

Tribiwnlysoedd sydd i ddod

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Mae rhestr o wrandawiadau tribiwnlysoedd, gan gynnwys manylion tribiwnlysoedd sydd i ddod, ar gael i'w gweld ar-lein.

Dysgwch fwy

Gwybodaeth i dystion

Efallai y bydd gofyn i dystion fynd i wrandawiad y tribiwnlys er mwyn rhoi tystiolaeth. Hefyd, gall Panel Dyfarnu Cymru wysio tystion i fynd i wrandawiad y tribiwnlys mewn rhai amgylchiadau.

Dysgwch fwy

 

Ein cefndir

Mae Panel Dyfarnu Cymru, yr aelodau a phenderfyniadau, yn gorff annibynnol a gafodd ei sefydlu o dan Ran III o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. Mae'r tribiwnlys yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ond mae'r tribiwnlys, yr aelodau a phenderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru, yn annibynnol ar y Llywodraeth. Darperir gwybodaeth ystadegol a chofnod blynyddol o weithgareddau yn Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru.

Dysgwch fwy

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych yn chwilio amdano.